Нарушавам ли авторски права, ако гледам филм чрез онлайн стрийминг вместо да го доунлоадвам от Интернет?

Съгласно действащото българскозаконодателство потребител, който гледа филми чрез стрийминг от неоторизиран източник, формално извършва нарушение на авторски права чрез изготвяне на временно копие на част от произведението в процеса на стрийминга. Поради своя инцидентен характер и ниската степен на засягане на правата на авторите или правоносителите, тези деяния не би следвало да водят до ангажиране отговорността на крайния потребител. Действителното нарушение на тези права се осъществява от неоторизираната платформа, която възпроизвежда трайни копия на защитени произведения, и предоставя онлайн достъп на неограничен брой потребители, с което съществено уврежда законните интереси на правоносителите.

Заглавие от: https://avtorskiprava.com/

Източник информация и безплатно разглеждане: https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/web/observatory/faqs-on-copyright-bg#2