КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОЛЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА?

По света правата на авторите се управляват по сходен на този в България начин. Организациите за колективно управление на права (ОКУП):

1) Сключват договори с автори , които делегират на организациите правото да ги представляват, като дават разрешение от тяхно име за използване на репертоара им, да събират и разпределят авторските възнаграждения;

2) Сключват договори за взаимно представителство, като така представляват репертоара и на чуждестранните дружества в България и съответно и осигуряват международно представителство на своите членове;

3) Изработват тарифи за всеки вид ползване, въз основа на които събират авторски възнаграждения;

4) Сключват договори с ползвателите от различни сектори (например за музиката – телевизии, радиостанции, туристически и търговски обекти и др.), като дават разрешение за ползване на репертоара си и събират авторските възнаграждения;

5) Разпределят авторските възнаграждения към правоносителите, въз основа на отчети за използваните произведения, които ползвателите им предоставят, и съгласно правила за разпределение.

Photo by Sigmund on Unsplash

Източник информация: https://www.musicautor.org/bg/p/author-rights/okup