Сродни права

Срокът на закрилата на сродни права (за филмови продуценти и излъчващи организации) е 50 години. Той се изчислява за всеки отделен случай от датата на изпълнението, публикацията или съобщението за неговото записване. Срокът на закрила за изпълнители и продуценти на звукозаписи беше удължен на 70 години с Директива 2011/77/ЕС.

Изчисляване на сроковете

Срокът на закрила започва едновременно във всички държави от ЕС. Тя се изчислява от 1 януари на годината, следваща събитието, което го поражда.

Photo by Veri Ivanova on Unsplash

Заглавие от: https://avtorskiprava.com/

Източник информация и безплатно разглеждане:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l26032&from=FR