ИЗДАТЕЛСКИ ДОГОВОР
С издателския договор авторът отстъпва на издателя правото да възпроизведе и разпространи произведението, а издателят се задължава да извърши тези действия като заплати на автора възнаграждение. С издателски договор може да бъде отстъпено правото за възпроизвеждане и разпространение на вече създадено произведение или на произведение, което авторът се задължава да създаде. Т.е. две са разновидностите на издателския договор – за издаване на готово произведение и за издателска поръчка.  Отстъпват се максимум две правомощия – за възпроизвеждане и разпространание на произведението. Отстъпването е винаги за определен срок и е възмездно. В чл. 47 на ЗАПСП са формулирани особените диспозитивни правила – т.е. ако в издателския договор не е предвидено друго, смята се, че:

– На издателя е отстъпено правото само за едно издание;

– На издателя е отстъпено правото да издаде произведението в тираж, не по-голям от десет хиляди екземпляра;

– На автора се дължи възнаграждение в размер петнадесет на сто от цената на дребно на всеки продаден екземпляр от произведението;

– Броят на екземплярите, които издателят ще предостави на автора безплатно, не може да бъде по-малък от пет екземпляра на всяко издание;

– Издателят има право да издаде произведението на езика, на който е предадено;

– Издателят може да разпространи изданието само на територията на страната, чийто гражданин е или където се намира седалището му, ако той е юридическо лице.

Преди да пристъпи към следващо издание, издателят е длъжен да даде на автора възможност да внесе изменения и допълнения в произведението. Издателят е длъжен да връща оригиналите на произведенията на изобразителното изкуство, оригинални документи, илюстрации и други оригинали, предложени му за публикуване, освен ако писмено е било уговорено друго. Ако възпроизведените, но непуснати в продажба екземпляри от произведението погинат изцяло или отчасти не по вина на издателя, последният може в едногодишен срок да възстанови погиналите екземпляри, без да заплаща за това възнаграждение на автора.

Прекратяване на издателския договор – Съгласно чл. 51 ЗАПСП, ако не е уговорено друго, издателският договор се прекратява с изтичане на срока на договора или с изчерпване на тиража на изданието, а ако е било уговорено повече от едно издание – с изчерпване на тиража на последното издание. Ако не е уговорено друго, авторът може да прекрати предсрочно издателския договор едностранно, с писмено предизвестие, когато договорът е сключен за повече от едно издание и тиражът на последното издание е изчерпан, а издателят в едногодишен срок не възпроизведе и разпространи следващо издание, при условие, че авторът в същия срок е поискал от него да направи това. В този случай, полученото вече от автора възнаграждение не подлежи на връщане.

Издаване за сметка на автора – Съгласно Чл. 53, ал. 1 ЗАПСП, авторът може да възложи за собствена сметка на издател да възпроизведе и разпространи определен брой екземпляри от произведението.  Авторът може да уговори с издател да възпроизведе и разпространи екземпляри от произведението, като участва в разходите по издаването и в приходите от разпространението.

Photo by Scott Graham

Заглавие от: https://avtorskiprava.com/

Източник информация и безплатно разглеждане:

адвокадска кантора Хайдутов – Лозанова

https://www.haidutov.com/bg/category/avtorsko-pravo-i-srodni-prava/