При какви условия мога да използвам защитено с авторско право чуждо произведение? Казаха ми, че за използването на чужди творби е необходимо само да се цитира авторът и тогава използването е винаги позволено?

По принцип лице, което иска да използва защитено с авторско право произведение, следва първо да получи съгласието на автора или носителя на авторското право. Авторите и носителите на авторски права предоставят своето съгласие за законно използване на техните произведения посредством лицензионен договор, който в случаите на отстъпване на изключителни права трябва да е в писмена форма.

По принцип тези договори съдържат конкретните условия, при които защитеното произведениеможе да се използва, като например срок, територия и пр. Българското законодателство в областта на авторските права предвижда също така и ограничен списък от изключения, при които е възможно свободно използване на чуждо произведение със или без заплащане на възнаграждение. В тези изрично изброени в закона случаи чуждо произведение може да се използва свободно за определени цели и в определен обем при посочване на името на автора и източника. Важно е да се отбележи, че тези изключения не се прилагат по отношение на компютърни програми.

Заглавие от: https://avtorskiprava.com/

Източник информация и безплатно разглеждане: https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/web/observatory/faqs-on-copyright-bg#2