Какви действия съставляват нарушение на авторски права? Мога ли да си навлека неприятности, ако наруша авторски права? А ако не съм знаел, че използвам произведение, което се ползва с авторскоправна закрила?

Нарушение на авторско право е налице, когато например някой използва, копира или преработва защитено произведение без съгласието на носителя на авторското право. В България нарушението на авторско право може да доведе до ангажиране на гражданска, наказателна и административно-наказателна отговорност на нарушителя (при случаи на по-дребни нарушения).

При гражданската отговорност съдът може да осъди нарушителя да заплати обезщетение на правоносителя, да разпореди преустановяване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейността, която съставлява неправомерно използване, да разпореди изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпляри от защитеното произведение, както и на негативите, матриците, клишетата и други подобни, предназначени за възпроизвеждане на екземплярите, и др.

При реализиране на деликтната отговорност* по гражданскоправен ред вината на нарушителя се презюмира, но тази презумпция е оборима. В случай, че нарушението съставлява престъпление по чл. 172а от Наказателния кодекс, тогава съдът ще изследва и умисъла на дееца. Наказанията в такъв случай са лишаване от свобода и налагане на глоби.

В по-маловажни случаи тези нарушения могат да представляват и административни нарушения, като вината не подлежи на доказване. Санкциите са глоба и имуществена санкция. При приключване на наказателните и административно-наказателните производства, предметът на нарушението се отнема в полза на държавата и се унищожава.

* Деликтна отговорност.
При деликтна отговорност, увреденият и увреждащият не само не са предварително свързани в едно облигационно отношение, но често не се и познават. Шофьорът, който наранява минувач; крадецът, който разбива вратата на магазин и т.н. – всички те причиняват другиму вреда. Но очевидно е, че те не се намират с увредения в някаква облигационна връзка. Но те нарушават общия дълг, който всеки живеещ в обществото има срещу всички останали. Това задължение е общо за всички към всички.

Заглавие от: https://avtorskiprava.com/

Източник информация и безплатно разглеждане: https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/web/observatory/faqs-on-copyright-bg#2

Източник информация „Деликтна отговорност“:

https://www.bg-pravo.com/2010/01/21_24.html