Автоматично ли получавам авторскоправна закрила, например, ако направя снимка с телефона си или за да получа защита е необходимо да регистрирам произведението си?

Авторскоправната закрила произтича автоматично от акта на създаване на произведението и неговото обективиране и не изисква последващи действия по регистрация. Този принцип в наше време е почти универсално възприет и произтича от редица международни конвенции. Като се има предвид горното, лицето става автор на фотографията в момента на нейното създаване, доколкото тя е резултат от неговата творческа дейност. За разлика от някои национални законодателства, които изискват някакъв вид регистрация, за да бъде възможна защитата  на авторското право срещу нарушители , българският Закон за авторското право и сродните му права, е много демократичен и не налага подобни задължения на авторите. Още повече, че цитираният закон съдържа презумпция за авторство, която предвижда, че стига едно лице да е посочено като автор по обичайния за това начин, тежестта за доказване на противното, когато се оспорва това авторство, е върху оспорващата страна. В този контекст доброволно депозиране на произведението, например при нотариус, може да се използва като важно доказателство в хода на съдебен спор относно датата на създаване и авторството, без регистрацията да е предпоставка за позоваване на авторското право.

Заглавие от: https://avtorskiprava.com/

Източник информация и безплатно разглеждане: https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/web/observatory/faqs-on-copyright-bg#2