Кой притежава авторското право и какви са ползите от авторското право за създателите, правоносителите, потребителите, икономиката и културата като цяло?

В общия случай носител на авторското право е физическото лице, създало произведението, наречено „автор“, но съществуват и изключения (законови или договорни), при които авторското право може да възникне и за друго лице, физическо или юридическо, наречено „носител на авторското право“, както например, при създаване на компютърни програми или бази данни в рамките на трудов договор или когато произведение е създадено по поръчка и е уговорено, че съответните правата ще възникнат директно за възложителя. Авторското право върху произведение, създадено от две или повече лица, им принадлежи съвместно и поравно, освен ако не е уговорено друго. В случая на сборно произведение, авторското право принадлежи на физическото или юридическо лице, което е извършило подбора или изготвянето на сборното произведение, като авторското право върху отделните части, включени в него, принадлежи на отделните автори.

Авторското право върху произведение, създадено в рамките на трудово правоотношение (с изключение на компютърни програми и бази данни), или по поръчка по принцип принадлежи на автора (освен ако в договора не е уговорено друго). Работодателят или възложителят обаче има изключителното право да използва това произведение във връзка  с обичайната си дейност или за целите, за които е поръчано създаването на произведението. В този случай авторът (фактическият създател) няма право на допълнително възнаграждение към заплатата си или към получения хонорар. В случаите обаче, когато произведения са създадени в рамките на трудово правоотношение или служебно правоотношение и полученото възнаграждение се окаже неадекватно на приходите, реализирани в резултат на използването на произведението, авторът има право на допълнително възнаграждение. Ако не се постигне съгласие между автора и работодателя/възложителя, въпросът се решава от съда по справедливост.

В случаите на създаване на компютърни програми или бази данни авторското право по принцип възниква за работодателя, но в трудовия договор може да бъде уточнено, че ще възникне и за автора

Авторите и правоносителите печелят от търговската експлоатация на техните защитени произведения. Всеки, който иска да възпроизведе и разпространи в обществото защитено произведение, следва да встъпи в договор с автора или правоносителя. В резултат на този договор, наречен лицензионен, авторът или правоносителят получава възнаграждение за своето авторско право. Креативните индустрии са тези, които инвестират в създаването и разпространението, в широкия смисъл на думата, на нови произведения и не само улесняват връзката между авторите, тяхното творчество и публиката, но също така подхранват обществото с необходимите предпоставки за културно развитие и интелектуален просперитет. Те изпълняват ключова роля, като стимулират бъдещи творчески инициативи чрез инвестирането в нови таланти, технологии и иновации, които допринасят за развитието на личността и обществото.

Заглавие от: https://avtorskiprava.com/

Източник информация и безплатно разглеждане: https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/web/observatory/faqs-on-copyright-bg#2